Criterii generale – Clasa pregatitoare

CRITERIILE GENERALE de departajare sunt următoarele:

 1. existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 • existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
 • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

Programare situatii neincheiate si corigente

Document sursă: Programare-CORIGENTE-2019

 

PROGRAMAREA EXAMENULUI DE ÎNCHEIERE A SITUAȚIEI ȘCOLARE ELEVII CLASELOR I -VIII AN ȘCOLAR 2018-2019

NR. CRT.

Tipul examenului

DisciplinaZiua

Ora

 

1.SITUATII NEINCHEIATEMatematica
Fizica
Chimie
Biologie
Ed. plastica
Ed. muzicala
Ed. fizica
Ed. tehnologica
17 IULIE 20199.00
2.SITUATII NEINCHEIATELimba si literatura romana
Limba engleza
Limba franceza
Limba latina
Istorie
Geografie
ReligieCultura civica
18 IULIE 20199.00

PROGRAMAREA EXAMENULUI DE CORIGENȚĂ

ELEVII CLASELOR  I -VIII

AN ȘCOLAR 2018-2019

NR. CRT.Tipul examenuluiDisciplinaZiuaOra
1.CORIGENTEMatematica
Fizica
Chimie
Biologie
Ed. plastica
Ed. muzicala
Ed. fizica
Ed. tehnologica

22 IULIE 2019

9.00
2.CORIGENTELimba si literatura romana
Limba engleza
Limba franceza
Limba latina
Istorie
Geografie
Religie
Cultura civica
23 IULIE 20199.00
DIRECTOR,
PROF. VASILE MARIAN

Document sursă: Programare-CORIGENTE-2019

 

ANUNT-MODUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI VACANTE

Având în vedere:

 • 30 din Legea nr.53 / 2003, privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare
 • 89 din Legea Educației naționale nr. 1 /2011
 • HG 286/2011 și HG 1027/2014

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.2  scoate la concurs:

 

 • 1 normă PAZNIC

Graficul de desfășurarea a concursului și dispozițiile finale

 • Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul Școlii Gimnaziale Nr.2 până la data de: 29.03.2019, ORA 16
 • Informații suplimentare se pot obtine în zilele lucrătoare, telefonic la nr. 0214501192, persoană de contact-NEDELCIU ANA-MARIA
 • Concursul va avea loc la sediul ” Școlii gimnaziale Nr.2, Str. Lacul Bucura, nr.14, sector 5, București, conform graficului de mai jos:
                Etapa de concurs                             Data / perioada
                      Înscriere 18.03.2019 – 29.03.2019 , orele 9.00-16.00, în zilele lucratoare
Afișarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere 01.04.2019 , ora 14.00
                Depunerea contenstațiilor

Soluționarea acestora și comunuicarea rezultatelor

02.04.2019, ora 10.00-14.00

03.04.2019, ora 12.00

 

Proba scrisă  pentru  PAZNIC

04.04.2019-ora 10.00-12.00
         Afișarea rezultatelor / proba scrisă 04.04.2019 ora 14.00
                 Depunerea contenstațiilor

Soluționarea acestora și comunuicarea rezultatelor

04.04.2019, ora 15.00 – 16.00

05.04.2019, ora 12,00

Proba practică pentru PAZNIC 08.04.2019 ora 10.00-11.00
         Afișarea rezultatelor / proba practică 08.04.2019 ora 13.00
                 Depunerea contenstațiilor

Soluționarea acestora și comunuicarea rezultatelor

08.04.2019 ora 14.00-16.00

09.04.2019  ora 12.00

Interviu și afișarea rezultatelor 10.04.2019 cu începere de la ora 10,00
                 Depunerea contenstațiilor

Soluționarea acestora și comunuicarea rezultatelor

10.04.2019 ora 12.00-16.00

11.04.2019 ora 12.00

                   Afișarea rezultatelor finale 12.04.2019  ora 13. 00

 

 • În cadrul interviului se testează abilitatea, aptitudinea și motivația candidaților.
 • Proba interviului poate fi susținută de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă și proba practică ( minim nota 5,00 ). Rezultatul finale este media arimetică între nota la proba scrisă , proba practică și nota de la interviu ( minim 5,00).

1) 1 post vacant  contractual de PAZNIC

 

Condiţii specifice de participare la concurs pentru PAZNIC:

Nivelul studiilor =  medii

Vechime în specialitatea studiilor și în învățământ  necesare ocupării postului = 0 ani

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:ziua de 04.04.2019 ora 10 proba scrisa, ziua de 08.04.2019 ora 10  proba practică și interviul în ziua de 10.04.2019 ora 10,00

 

 

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  29.03.2019  ora  16 , la sediul Școlii gimnaziale Nr.2, sector 5, Bucuresti

 

Date contact: NEDELCIU ANA-MARIA   = telefon : 021/4501192

Tematica

-Servicii de paza;

-Securitate si sanatate in munca;

 

BIBLIOGRAFIE-PAZNIC

1.Legea sănătății și securității în muncă nr. 319/2006 cu modificările si completările ulterioare;

 • CAPITOLUL III – SECTIUNEA a 3-a, Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucratorilor, pericol grav si imminent
 • CAPITOLUL V – Supravegherea sănătăţii;
 • CAPITOLUL VI – Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor;
 • CAPITOLUL VII – Grupuri sensibile la riscuri;
 1. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.633/ 21.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare.
 • CAPITOLUL I – Dispoziţii generale;
 • CAPITOLUL II – Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor, secţiunea 1 – obligaţii generale; si secţiunea a 6-a – obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului;
 1. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual.
 2. Ordinul MENCS nr. 5079/2016 – aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

Monitorul Oficial nr. 720 / 19.09. 2016. Legea nr. 1/2011 – Legea Educației Naționale.

5. Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE :

-Sectiunea 2 – Paza cu politisti locali si paza proprie

-Capitolul IV – Sisteme tehnice de protectie si de alarmare impotriva efractiei, Sectiunea 1 – Mijloace de protectie si de alarmare impotriva efractiei

 

DOSARUL  DE ÎNSCRIERE  PENTRU POSTURILE SCOASE LA CONCURS VA CUPRINDE:

 

 1. Documente dosar:
 2. cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
 3. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 4. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
 5. copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
 6. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 7. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 8. curriculum vitae;
  Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
  2.  In cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
  3.  Actele prevazute la alin. 1 lit. b), c) d) si e) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

 

D I R E C T O R,

Prof. Vasile Marian

Simulare Evaluarea Nationala clasa a VIII-a 2019

CALENDARUL de administrare a evaluarilor nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a in anul scolar 2018-2019

CALENDARUL de administrare a evaluărilor nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a în anul școlar 2018-2019

 

 1. Evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a — EN II:
 • Scris — Limba românä — 7 mai 2019 Scris — Limba maternä – 7 mai 2019
 • Citit — Limba românä – 8 mai 2019 Citit — Limba maternä – 8 mai 2019
 • Matematicä – 9 mai 2019
 • Scris-Cifit — Limba românä pentru minoritätile nationale – IO mai 2019

 

 1. Evaluarea competentelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a – EN IV:
 • Limba românä – 14 mai 2019
 • Matematicä – 15 mai 2019
 • Limba maternä – 16 mai 2019

 

 1. Evaluarea competen!elor fundamentale la finalul clasei a VI a — EN VI
 • Limbä si comunicare – 22 mai 2019
 • Matematicä Stiinte ale naturii – 23 mai 2019

Acceseaza fisierul original: Calendar EN II – IV – VI

ACTE NECESARE – pentru inscrierea in clasa pregatitoare AN SCOLAR 2019-2020

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA IN CLASA PREGATITOARE – AN SCOLAR 2019-2020

 • CARTEA DE IDENTITATE A PARINTILOR/TUTORE – copie xerox si in original (cine depune);
 • CERTIFICAT DE NASTERE  – copie xerox si in original
 • CERTIFICAT DE CASATORIE, HOTARARE DE DIVORT, PROCURA NOTARIALA, ASISTENT MATERNAL, TUTORE – daca este cazul
 • EVALUARE PSIHOSOMATICA – daca este cazul
 • dosar de plastic + folie de plastic

Pentru cei cu criterii generale si/sau specifice se va completa dosarul cu acte doveditoare!